Vznik organizovaného tělovýchovného hnutí v Rožnově pod Radhoštěm je neoddělitelně spjat s rokem 1890. Nasvědčuje tomu místní tradice a potvrzují to i archivní dokumenty. Právě archivní doklady však dokazují, že první snahy o zřízení tělovýchovného spolku v Rožnově byly zaznamenány již o dvě desetiletí dříve.

Pokus o založení tělovýchovné organizace v Rožnově v roce 1870 zůstal jen pokusem a trvalo dlouhých dvacet let, než se podařilo založení sokolské jednoty úspěšně završit.

Podobně jako v celostátních podmínkách i v Rožnově sehrála v tělovýchově v období 1. republiky nejvýznamnější roli jednota Sokola. Vedle ní vznikla hned na počátku dvacátých let velmi aktivní jednota Československého Orla. Oba tyto tělovýchovné spolky úspěšně rozvinuly systematiku tělesných cvičení, avšak
nevěnovaly se již pěstování sportů. Ty byly rozvíjeny od počátku dvacátých let zejména ve sportovním klubu SK Radhošť a později SK Rožnov. Turistika se rozvíjela v rámci Pohorské jednoty valašské přejmenované později na odbor Klubu československých turistů a dále v odboru Pohorské jednoty Radhošť. V těchto turistických spolcích se pěstovalo v různé intenzitě a v různých formách i lyžování. K těmto spolkům, jež profilovaly tělovýchovu a sport v Rožnově mezi dvěma světovými válkami, je třeba připočítat ještě Šachový spolek a Selskou jízdu, které již byly spíše na okraji společenského dění. ( v roce 1921 žilo v Rožnově 3165 a roku 1930 3647 obyvatel).

Postupný úpadek SK Radhošt vyvrcholil koncem roku 1929 jeho rozpuštěním. Po tom co se rozešel SK Radhošť, žádná sportovní organizace neprovozovala v Rožnově závodně kopanou.

Dne 26. dubna 1933 vzniká v Rožnově Sportovní klub SK Rožnov a jeho účelem bylo provozovat tyto sporty: sáňkování, házenou, kopanou, jízdu na kole, lehkou a těžkou atletiku, kanadský hockey a různé společenské hry.

V historii rožnovského sportu zcela epizodní, přesto však velmi zajímavou skutečností byl spontánní vznik neregistrovaného mládežnického sportovního klubu Jiskra Rožnov pod Radhoštěm, působícího v podstatě v průběhu 2. světové války. Jiskra byla založena v červnu 1938. Měla oddíl kopané, hokeje a stolního tenisu.

Jednotlivé tělovýchovné spolky v Rožnově obnovily svou činnost již v prvních měsících po osvobození. V politické atmosféře, která zavládla v těchto měsících, se ujala myšlenka sjednocení tělovýchovy, která vyvrcholila 16.11.1946 založením Československého tělovýchovného svazu, který sdružoval všechny tělovýchovné a sportovní organizace, avšak pouze na federativním základě, takže každá z nich si zachovávala relativní samostatnost. Daleko rychleji než v oficiálním vedení jednotlivých tělovýchovných organizací se tento proces sjednocování ujal v jejich základních článcích, místních spolcích a v jednotách.

Ustavující schůze Národního tělovýchovného výboru v Rožnově pod Radhoštěm se konala 25. června 1945. Jeho funkce se však omezila jen na koordinaci činnosti jednotlivých tělovýchovných spolků a k jejich faktickému spojení nikdy nedošlo. Od počátků roku 1946 Národní tělovýchovný výbor přestal existovat a každá tělovýchovná organizace se začala vyvíjet samostatně (Sokol, Československý Orel, Klub československých turistů, Sportovní klub).

Po únorových událostech roku 1948 došlo v dosavadním vývoji dobrovolné tělesné výchovy k pronikavé změně a to direktivním sloučením dosavadních tělovýchovných korporací k 31.8.1948. Bylo rozhodnuto vybudovat Sokol jako jednu velkou masovou tělovýchovnou organizaci. Nadřízeným orgánem jednoty Sokola v Rožnově byl okresní výbor Sokola ve Valašském Meziříčí a po zavedení krajského zřízení krajský výbor Sokola v Gottwaldově (Zlíně).

Utváření jednotné tělovýchovné organizace, jejímž základem se stal Sokol, probíhalo v Rožnově postupně.

Kromě této jednoty Sokola v Rožnově vznikly ve shodě s novým organizačním řádem jednotné tělovýchovné organizace Sokola ještě dvě závodní sokolské jednoty. Ještě v průběhu roku 1948 byla založena závodní sokolská jednota v n.p. Moravskoslezské pletárny (dnes LOANA) a v roce 1949 přípravný výbor závodní sokolské jednoty v nově vzniklém n.p. Tesla Rožnov.

V květnu 1950 došlo ke sloučení obou závodních sokolských jednot s dosavadní (městskou) tělovýchovnou jednotou Sokol Rožnov, která nesla název Sokol národní podniky Rožnov p.R. V polovině roku 1952 se tato organizace opět rozdělila.

Na základě zákona z 12. prosince 1952 č. 71/52 Sb. převzal řízení tělovýchovy Státní úřad pro tělovýchovu a sport. Podle tohoto zákona bylo zavedeno důsledné provádění tělovýchovy podle pracoviště. Vedením bylo pověřeno šest center – Ústřední rada odborů a její svazové výbory, ministerstvo školství, věd a umění, ministerstvo pracovních sil, Sokol, ministerstvo národní obrany a ministerstvo národní bezpečnosti. Při svazech ROH bylo vytvořeno 9 dobrovolných sportovních organizací a to tak, že jedna DSO měla sdružovat k tělovýchovné a sportovní činnosti pracovníky několika odborových svazů – DSO Baník (hutnictví,hornictví), DSO Spartak (těžké a všeobecné strojírenství), DSO Tatran (lesnictví,dřevo průmysl), DSO Dynamo (energetika, spoje), DSO Slavoj (potravinářství), DSO Slovan (veřejná správa a justice) DSO Lokomotiva ( železnice), DSO Slavie ( školství), DSO Dukla, DSO Rudá hvězda (ministerstvo národní bezpečnosti), DSO Jiskra ( textilní průmysl). Tělovýchova v Rožnově tento zmíněný zákon o půl roku předstihla, ale až na schůzi konané dne 28.ledna 1953 došlo k přejmenováni sokolské jednoty n.p. MOP na tělovýchovnou jednotu Jiskra, a závodní sokolské jednoty n.p. Tesla dne 19.1.1953 na tělovýchovnou jednotu Spartak ( Spartak Rožnov měl koncem roku 1953 471 členů, Jiskra Rožnov měla koncem roku 1953 298 členů).

Dne 20.12.1956 se dle zákona stává jediným představitelem tělovýchovy v republice dobrovolná tělovýchovná organizace Československý svaz tělesné výchovy.

K utvoření jednotné celostátní tělovýchovné organizace došlo v době, kdy v Rožnově existovaly dvě samostatné jednoty – Jiskra a Spartak. Dne 19.3.1958 bylo dohodnuto obě tělovýchovné jednoty Jiskra a Spartak spojit a vytvořit jednu společnou jednotu v Rožnově s názvem Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm (TJ Rožnov p. R).

Sloučení obou tělovýchovných jednot se ukázalo zejména vzhledem k nastávajícím změnám ve vývoji Rožnova v daných politických podmínkách nesmírně závažným a prozíravým krokem.

Jestliže tělovýchova v Rožnově v daných politických podmínkách mohla vystupovat jako celek, bylo to na prospěch především jí a jejím zájmům, zájmům těch, kteří měli na mysli zdraví a tělesnou zdatnost mladé generace i pěstování její žádoucích volních vlastností.

Sloučení obou tělovýchovných jednot Jiskry a Spartaku přineslo lepší využívání tělovýchovných zařízení, zlepšilo podmínky pro rychlejší dokončení zahájených staveb a konec konců vytvořilo podmínky pro uplatnění schopných funkcionářů k prospěchu celé rožnovské tělovýchovy. Tato fakta je nutno zdůraznit, i když je na druhé straně pravdou, že několik osvědčených tělovýchovných funkcionářů se nechalo tímto sloučením odradit a o další práci v tělovýchově ztratilo zájem. Toho je třeba litovat. Avšak na druhé straně na jejich místa nastoupili noví lidé s novými myšlenkami a novými přístupy, kteří byli zárukou úspěšného vývoje tělovýchovy v budoucnosti. A to také prokázali. ( v roce 1989 měla TJ Rožnov 3043 členů).

Před rokem 1958 – před vznikem TJ Rožnov ( sloučení JISKRY a SPARTAKU) byla v Rožnově pouze tato sportovní a tělovýchovná zařízení:

– Sokolovna s ubytovnou

– Skokanský můstek v tom čase bez příslušenství, s kritickým bodem 70 m s umělou hmotou

– Škvárové hřiště pro kopanou „HARCOVNA“ s přiměřeným vybavením

– Tři tenisové dvorce v městském parku s jednou dřevěnou kůlnou

– Hřiště házené Pod Skalkou s obdobnou dřevěnou kůlnou s možností mytí po utkáních v Moravskoslezských pletárnách

– Přírodní kluziště – pokud byla pro lední hokej příznivá zima

– Sjezdařský areál na Soláni, který se začal budovat do dnešního stavu

– k dispozici byla ještě jedna školní tělocvična u ZŠ na Videčské

Dne 10.5.1990 po zániku Československého svazu tělesné výchovy, vzniká TJ Rožnov p.R. jako pokračovatelka původní sportovní organizace, jako již právnická osoba s originální právní subjektivitou, s vlastními registrovanými stanovami u Ministerstva vnitra dle zákona o sdružování občanů s právem
rozhodovat o všech svých záležitostech zcela samostatně.

V roce 1993 Konference TJ Rožnov schválila zánik oddílu ledního hokeje a oddílu tenisu ( na jejich žádost ) v rámci své působnosti a přijala dva nové oddíly – karate – kobudo a ASIA GYM SPORT. V roce 1999 se osamostatnil fotbalový oddíl. V Rožnově p.R. od roku 1990 vznikají i další nové sportovní kluby.